फोटो गैलरी -

विद्यालय की गतिविधिया 2018-19

एलबम्सBMW ROAD SAFETY AWARENESS BMW ROAD SAFETY AWARENESS निर्मित - 01-09-2018Lunar Eclipse 2018 चन्द्र ग्रहण २०१८ निर्मित - 28-07-2018


GERMAN CAMP GERMAN CAMP निर्मित - 01-03-2018


LIBRARY EXHIBITION IN SCHOOL LIBRARY EXHIBITION IN SCHOOL निर्मित - 18-01-2018

ANNUAL SPORTS DAY ANNUAL SPORTS DAY निर्मित - 22-12-2017

CMP INITIATIVE CMP INITIATIVE निर्मित - 05-08-2017

swatchhta abhiyaan स्वत्छ्ता अभियान निर्मित - 29-07-2017


Annual Sports Day -2017 वार्षिक खेलकूद दिवस निर्मित - 29-07-2017

Annual Day 2017 Annual Day 2017 निर्मित - 10-07-2017